Ocena: 4.7 / 5.0

Regulamin Serwisu www.studentmed.pl

 

§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady korzystania z serwisu www.studentmed.pl („Serwis”).

2. Właścicielem i administratorem serwisu jest NZOZ ETER-MED  sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsk, przy ulicy Żabi Kruk 10, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, VII Wydziale Gospodarczym KRS:0000126348. Kapitał zakładowy wynosi 330.000 PLN. NIP:583-27-08-120 (Organizator).

3. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.

5. Celem serwisu jest budowanie relacji z klientami.

6. Użytkownik serwisu to każda osoba korzystająca z www.studentmed.pl.

7. Nasz Pacjent to osoba fizyczna, która złożyła deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (dalej jako „lekarz POZ”).

8. Deklarację wyboru lekarza POZ można złożyć w placówkach NZOZ Eter-Med lub przez niniejszy serwis internetowy.

9. NZOZ Eter-Med zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia deklaracji z podaniem przyczyny takiej decyzji.

10. Nasz Pacjent ma prawo do aktualizacji danych zawartych  w złożonej przez siebie deklaracji wyboru lekarza POZ.

11. Ze względu bezpieczeństwa wszelka korespondencja związana z wyborem POZ powinna być w formie pisemnej. Należy kierować ją na adres siedziby Organizatora.

12. W serwisie zabronione są treści o charakterze wzywającym do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.

13. Prawo do nazwy i logo serwisu, jak również wszelkie elementy graficzne, treści, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www serwisu są prawnie chronione i przysługują wyłącznie Operatorowi. Ich wykorzystywanie w jakiekolwiek formie bez wyraźnej, pisemnej zgody Operatora jest zabronione i podlega pociągnięciu do odpowiedzialności prawnej.

14. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Spółki są następujące: komputer PC z systemem operacyjnym Windows 98 lub nowszym oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 7.0 lub wyższą (albo inną zamienną przeglądarką internetową).

 

§ 2 – REKLAMACJE

1. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w siedzibie Organizatora podając w treści reklamacji swoje dane do korespondencji.

2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej wpłynięcia. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator  zawiadamiać będzie Użytkowników na adres podany w treści ich reklamacji.

 

§ 3 – ZMIANY W REGULAMINIE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu.

2. O wszelkich zmianach treści Regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani na łamach serwisu www.studentmed.pl.

3. Zmiany wchodzą w życie od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach na stronie internetowej Serwisu.

 

§ 4 – POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

1. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik, w celu pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez NZOZ ETER-MED  sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsk, przy ulicy Żabi Kruk 10, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, VII Wydziale Gospodarczym KRS:0000126348 o kapitale zakładowym wynoszącym 330.000 PLN, NIP:583-27-08-120 dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu zgodnie z regulaminem i innych usług świadczonych przez Organizatora oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora lub żądać ich usunięcia w ogóle, co może jednak spowodować brak dalszej możliwości korzystania z Serwisu lub świadczenia innych usług przez Organizatora. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z serwisu zgodnie z jego funkcjonalnościami.

2. Zasady traktowania danych osobowych i prowadzenia polityki prywatności zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności znajdującego się w serwisie www.studentmed.pl i stanowi on integralny element do niniejszego Regulaminu.

 

§ 5 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a także w siedzibie Organizatora.

3. Prawem właściwym jest prawo polskie.

4. Według najlepszej wiedzy Organizatora brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

5. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych  przez Organizatora w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.

6.  Żądanie, o którym mowa w ust. 5 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Organizatora. Organizator bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat  ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Organizatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Organizator ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.