Ocena: 4.7 / 5.0

Preferencyjny kredyt dla studentów z dopłatą państwaKredyt studencki z dopłatą państwa.

Czy myślałeś o prawdziwym kredycie studenckim, takim bez ściemy, którego nie trzeba spłacać w całości lub może zostać umorzony?

Tak, w Student-Med.pl jest to możliwe;-)

Wnioski są przyjmowane tylko do końca października.

To jedyny taki kredyt w Polsce z dopłata z budżetu państwowego na czas studiów.

Specjalnie dla Ciebie Bank PEKAO SA z Żubrem (który podpisał porozumienie z agendami rządowymi) przyjechał kilka razy do Bezpłatnej Przychodni Studenckiej STUDENT-MED.PL , aby pomóc Ci wypełnić wniosek i odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Do uzyskania tego kredytu potrzebne są: 

  • zaświadczenie z uczelni o odbywanych studiach bądź dokument potwierdzający  przystąpienie do rekrutacji na studia
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok poprzedni wszystkich członków rodziny wykazanych w oświadczeniu
  • wypełnione oświadczenie- dostępne na www.studentmed.pl  lub w pdf
  • legitymację studencką

tani kredyt studencki w przychodni studentmedGdy Bank Pekao SA przyjechał było Was sporo. Wszystko załatwialiśmy od ręki. Wypłaty będą co miesiąc, początek spłat 2 lata po skończeniu nauki, możliwość umorzenia.

Więcej informacji o tanich kredytach dla studentów bez ściemy.

W okresie od 15 sierpnia do 31 października 2016 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w wybranych  bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich z możliwością anulowania spłaty.
O kredyt studencki mogą ubiegać się osoby, które nie tylko już studiujące, ale także osoby w trakcie rekrutacji na studia wyższe lub
kontynuujące studia na stopniu magisterskim lub doktoranckim.  Jest jednak warunek wiekowy – edukację wyższą należy rozpocząć przed ukończeniem 25 roku życia.
Po dostaniu się na studia, kredytobiorca musi dostarczyć do banku dokument zaświadczający o odbywaniu studiów.
Próg dochodowy uprawniający do otrzymania kredytu wynosi w tym roku 2500 zł na osobę w rodzinie. Miesięczna rata – wyższa niż w roku poprzednim – wynosi:
600 zł – rata podstawowa,
800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
400 zł – rata obniżona.

Wnioski można składać od 15 lipca do 20 października, jednak w roku akademickim 2016/2017 wyjątkowo, z powodu prac legislacyjnych, termin ten obowiązuje od 15 sierpnia do 31 października.

Kredyt studencki wypłacany jest w ratach, niemal co miesiąc przez cały okres studiów.  Zakończenie edukacji nie oznacza natychmiastowej konieczności uregulowania zadłużenia.
Wtedy rozpoczyna się dwuletni okres karencji, przez który były student i kredytobiorca ma czas na rozwinięcie skrzydeł na rynku pracy i przygotowanie się na spłatę pożyczki bez odsetek w formie rat o połowę niższych niż te, w których kredyt był wypłacany.
Np. jeżeli co miesiąc bank przelewał studentowi 600 zł, rata kredytu będzie wynosiła 300 zł, a okres spłaty będzie dwukrotnie dłuższy niż okres, w którym wypłacano kredyt.
To jednak nie wszystko. Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich umożliwia niektórym studentom całkowite anulowanie należności!

Zgodnie z art. 10 ustawy pożyczki studenckie i kredyty studenckie mogą być częściowo lub w całości umorzone.
Istnieje pięć sytuacji, w których spłata może zostać anulowana.
Są to:
1) trudna sytuacja życiowa pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy;
2) trwała utrata zdolności do spłaty zobowiązań;
3) brak prawnych możliwości dochodzenia roszczeń;
4) dobre wyniki ukończenia studiów;
5) śmierć kredytobiorcy.
Skutki finansowe umorzeń spłaty kredytów studencki pokrywane są ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, który ulokowany jest w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Warto pamiętać, że prawo chroni absolwentów z takimi długami przed nadmiernym obciążeniem finansowym.
Rata kredytu nie może przekraczać 20 proc. miesięcznego dochodu kredytobiorcy.
Osoby, które po ukończeniu studiów znalazły się w trudnej sytuacji, lub trwale utraciły zdolność do spłaty rat mogą starać się u umorzenie zobowiązania.
Trudna sytuacja musi zostać udokumentowana przez ośrodek pomocy społecznej.
Czwarty punkt dotyczy 5 proc. najlepszych absolwentów danego rocznika na uczelni.
Dobre wyniki w nauce pozwalają na zmniejszenie zadłużenia o 20 proc. Aby skorzystać z takiej możliwości należy złożyć wniosek z dokumentami potwierdzającymi oceny.
Poza tym istnieje możliwość zawieszenia spłacania rat z powodu wyjątkowej sytuacji losowej. Może ono trwać maksymalnie do 12 miesięcy.

Gdzie złożyć wniosek o kredyt?

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie od 15 sierpnia do 31 października 2016 r. w jednym z następujących banków:
Bank PEKAO S.A.,

PKO Bank Polski S.A.,
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).
W banku należy przedstawić również dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.
Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

Zawarcie umowy o kredyt

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2016/2017 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony na poziomie 2.500 zł.
Umowy kredytu mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2016 r. Zanim bank podpisze ze studentem lub doktorantem umowę kredytu, musi dokonać oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej raty kredytu (400, 600, 800 lub 1000 zł). W okresie od daty złożenia wniosku najpóźniej do 20 listopada 2016 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wskazanej raty i w przypadku oceny pozytywnej – zaproponuje podpisanie umowy kredytu. Jedynie w przypadku, gdy ocena dla wnioskowanej kwoty będzie negatywna, bank dokona oceny dla niższych rat. Wnioskodawca, który nie spełni warunku odpowiedniego zabezpieczenia dla każdej z możliwych rat, będzie mógł złożyć wniosek w innym banku do 30 listopada 2016 r.

Poręczenie spłaty kredytu

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:

100% – w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód,
100% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł,
70% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie banki kredytujące.
O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim.  Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.

Obowiązki kredytobiorcy

Do czasu ukończenia studiów kredytobiorca będący studentem jest zobowiązany do przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej, a w przypadku gdy przebywa za granicą – zaświadczenia o odbywaniu studiów. Kredytobiorca będący doktorantem przedstawia ważną legitymację doktoranta raz w roku – do 31 października.
Kredytobiorca musi również powiadomić bank o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta. Kredytobiorca ma wówczas prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. W przeciwnym razie ustalony przy podpisywaniu umowy o kredyt termin rozpoczęcia spłaty nie ulegnie zmianie.
Należy również powiadomić bank o utracie statusu studenta lub doktoranta (skreśleniu z listy studentów lub doktorantów), jak również o ukończeniu studiów, tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem) lub – w przypadku doktorantów – uzyskaniu stopnia naukowego doktora (również potwierdzonego dyplomem).

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (lipiec 2016 r.).

Zmniejszenie wysokości raty spłaty kredytu

W przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank – na wniosek kredytobiorcy – może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy.

Zawieszenie spłaty kredytu

Jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę kredytu, może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni lub studiów doktoranckich, może uzyskać umorzenie 20% kredytu. Umorzeń dokonuje bank na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, inny jednoosobowy organ uczelni albo dyrektora jednostki naukowej. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia.
Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.
Przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej trudną sytuację życiową kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę.

 

A może jednak stypendium studenckie?

Przychodnie Studenckie:
Gdańsk, ul. Żabi Kruk 10
Gdańsk, ul. Jaskółcza 7/15
Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1 (teren AWFiS)
Kontakt:
Tel: 58 320 26 00
E-mail: [email protected]

Przechodnia Studencka STUDENT-MED.pl to miejsce, gdzie Student, za darmo, może się zapisać, a następnie mieć darmowy dostęp do studenckich lekarzy pierwszego kontaktu, wybranych lekarzy specjalistów, laboratorium, EKG, RTG, USG. Aby skorzystać z porady lekarskiej w Przychodni Studenckiej StudentMed.pl, wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty. Do tej pory studiujący w Gdańsku mieli do dyspozycji przychodnię studencką w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Traugutta (tzw. Szpital Studencki). Niektórzy szukali zozu dla szkół wyższych w Gdańsku przy al. Zwycięstwa (przychodnia Al. Zwycięstwa) lub w Sopocie. Mały gabinet lekarza uczelnianego AWF też został zamknięty (przychodnia akademicka w Gdańsku). Pomimo wielu zapowiedzi samorządowców czy rektorów nikt nie wybudował w Gdańsku międzyuczelnianej przychodni studenckiej dla wszystkich żaków. Na szczęście ETERMED.PL pomyślał o Studentach i powołał do życia bezpłatny program opieki medycznej dla Studentów Studentmed.pl. Jest jednak warunek: trzeba się zapisać. To nic nie kosztuje, a gwarantuje bezpłatną pomoc medyczną w przyszłości oraz umożliwia rezerwowanie terminów wizyty lekarskiej przez telefon (aby nie czekać w kolejce przed gabinetem do lekarza). Zapamiętaj! Jeżeli uczysz się w Gdańsku, Gdyni lub Sopocie niezwłocznie wpisz w Google: Przychodnia Studencka Gdańsk i odkrywaj dodatkowe uroki studiowania!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress