Ocena: 4.8 / 5.0

Regulamin

1. Nazwa. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Facebookowa jazda bez trzymanki

2. Organizatorzy: Organizatorem konkursu jest „NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ETER-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 10, kod pocztowy: 80-822, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000126348, kapitał zakładowy: 330.000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Miejsce i czas trwania. 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie Organizatora StudentMed.pl w Serwisie Facebook, zwaną dalej w treści regulaminu Stroną Organizatora.

Konkurs rozpoczyna się dnia 01.10.2018 r. o godzinie 00:00:01 i trwa do zakończenia Konkursu przez Organizatora. Organizator poinformuje o zakończeniu Konkursu na Stronie Organizatora.

4. Uczestnicy Konkursu.

1. W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) są pełnoprawnymi uczestnikami organizowanego przez Organizatora programu StuendMed.pl zgodnie z zasadami tego programu opublikowanymi na stronie internetowej https://www.facebook.com/studentmedpl/ , lub http://studentmed.pl/,

b) posiadają ważne indywidualne konto w Serwisie Facebook,

c) polubią Stronę Organizatora korzystając z funkcjonalności „Lubię to” w serwisie Facebook i nie cofną wyboru tej funkcjonalności.

d) posiadają aktywną deklarację wyboru lekarza POZ w ETER-MED.

Udział uczestników małoletnich dopuszczany jest jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości i zobowiązaniem się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzeniem przez Uczestnika, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników Organizatora oraz tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Zasady Konkursu.

1. Konkurs składa się z niezależnych od siebie etapów. Każdy etap Konkursu polega na wykonaniu w czasie trwania danego etapu Konkursu Zadania Konkursowego, które publikowane jest na Stronie Organizatora. Czas trwania każdego etapu Konkursu rozpoczyna się w chwili publikacji Zadania Konkursowego na Stronie Organizatora i trwa momentu zakończenia danego etapu wskazanego przez Organizatora wraz z publikacją Zadania Konkursowego.

2. Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie w czasie trwania danego etapu Konkursu zgodnie z ust. 1 powyżej (obowiązujący jest moment zamieszczenia odpowiedzi na Zadanie konkursowe w Serwisie Facebook). Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia odpowiedzi na Zadanie Konkursowe sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem lub regulaminem Serwisu Facebook.

3. Przekazując Materiał Konkursowy Organizatorowi Uczestnik udziela Organizatorowi zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części i nieograniczone w czasie i co do terytorium, wykorzystanie przesłanych przez Uczestnika w ramach Konkursu materiałów (dalej jako „Materiały Konkursowe”) na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie Materiału Konkursowego, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Organizatora – za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, c. obrót Materiałem Konkursowym oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego, d. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono lub zwielokrotniono Materiały Konkursowe, e. retransmisja Materiału Konkursowego- w nieograniczonej ilości nadań, f. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, g. wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych Organizatora oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, h. publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max.

4. Poprzez przesłanie Materiału Konkursowego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszony przez niego materiał nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Materiału Konkursowego do Konkursu oraz udzielenia licencji zgodnie z ust. 3 powyżej. Jednocześnie Uczestnik zrzeka się wobec Organizatora prawa do wykonywania autorskich praw osobistych względem Materiałów Konkursowych i ich elementów.

6. Dane osobowe.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

7. Nagrody w konkursie.

1. Organizator Konkursu przyznaje uczestnikom każdego etapu Konkursu nagrody na podstawie wykonania przez Uczestników Zadania Konkursowego opisanego w § 5 ust. 1.

2. Nagrody fundowane są przez Organizatora lub współpracujące z Organizatorem podmioty trzecie – w takiej sytuacji Organizator jedynie przekazuje nagrody w imieniu ich fundatora.

Ilość przyznawanych w każdym etapie Konkursu nagród oraz rodzaj nagród będzie publikowany na Stronie Organizatora wraz z publikacją Zadania Konkursowego.

3.Oceny wykonania Zadania Konkursowego dokonuje każdorazowo Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

4.Wyniki danego etapu Konkursu zostaną opublikowane na Stronie Organizatora po zakończeniu danego etapu Konkursu i wyłonieniu Zwycięzców.

5.Osoba nagrodzona zostanie poinformowana za pośrednictwem Systemu Facebook o wygranej i o sposobie odebrania nagrody w ciągu do 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jeden Materiał Konkursowy, chyba że Stronie Organizatora wskazano inaczej.

7. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). W związku z jednorazową wartością nagród nie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z tym, że jeśli dla danego Uczestnika Konkursu obowiązek podatkowy miałby powstać w związku z wygraną w danym etapie Konkursu np. na skutek otrzymania w przeszłości od Organizatora nagród lub innych wartości, taki Uczestnik jest wyłączony z danego etapu Konkursu i nie może w nim wziąć udziału.

8. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody z przyczyn leżących po jego stronie, jego prawo do nagrody wygasa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz przekazania mu nagrody.

9. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w niniejszym Regulaminie.

Nagrody Zwycięzcom zostaną przekazane osobiście w siedzibie organizatora  w dniu i godzinie wskazanej przez organizatora. Nieodebranie nagrody we wskazanym terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się nagrody. Taka nagroda może być przekazana innemu uczestnikowi konkursu.

8. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom konkursu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

9. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie StudentMed.pl.

2. W sprawach nienormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach Uczestników przez ich zamieszczenia na Stronie Organizatora w taki sposób, aby uczestnicy mogli się z nimi zapoznać. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

Akceptując niniejszy Regulamin i biorąc udział w Konkursie Uczestnik zwalnia Serwis Facebook z odpowiedzialności związanej z jakimkolwiek aspektem Konkursu.

Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Serwis Facebook ani z nim związany.

Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Facebookowa jazda bez trzymanki

NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest „NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ETER-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 10, kod pocztowy: 80-822, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000126348, kapitał zakładowy: 330.000 zł.

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu pod nazwą „Facebookowa jazda bez trzymanki” (dalej jako konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Twoje dane osobowe będą również wykorzystywane w celu realizacji prawa do nagrody w Konkursie, w tym celu rezerwacji lotów, noclegów, zawierania polisy ubezpieczenia na czas wyjazdu.

Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest tutaj umowa (o treści regulaminu konkursu), zawierana przez przystąpienie do konkursu.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?

Odbiorcami Twoich danych będą:

nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;

podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne;

inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;

organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.

Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się konkurs.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.

Twoje prawa to:

prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;

jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:

droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]

zwracając się do nas pisemnie na adres: „NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ETER-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 10, kod pocztowy: 80-822.

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

PRAWO DO SKARGI

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Przychodnie Studenckie:
Gdańsk, ul. Żabi Kruk 10
Gdańsk, ul. Jaskółcza 7/15
Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1 (teren AWFiS)
Kontakt:
Tel: 58 320 26 00
E-mail: [email protected]

Przechodnia Studencka STUDENT-MED.pl to miejsce, gdzie Student, za darmo, może się zapisać, a następnie mieć darmowy dostęp do studenckich lekarzy pierwszego kontaktu, wybranych lekarzy specjalistów, laboratorium, EKG, RTG, USG. Aby skorzystać z porady lekarskiej w Przychodni Studenckiej StudentMed.pl, wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty. Do tej pory studiujący w Gdańsku mieli do dyspozycji przychodnię studencką w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Traugutta (tzw. Szpital Studencki). Niektórzy szukali zozu dla szkół wyższych w Gdańsku przy al. Zwycięstwa (przychodnia Al. Zwycięstwa) lub w Sopocie. Mały gabinet lekarza uczelnianego AWF też został zamknięty (przychodnia akademicka w Gdańsku). Pomimo wielu zapowiedzi samorządowców czy rektorów nikt nie wybudował w Gdańsku międzyuczelnianej przychodni studenckiej dla wszystkich żaków. Na szczęście ETERMED.PL pomyślał o Studentach i powołał do życia bezpłatny program opieki medycznej dla Studentów Studentmed.pl. Jest jednak warunek: trzeba się zapisać. To nic nie kosztuje, a gwarantuje bezpłatną pomoc medyczną w przyszłości oraz umożliwia rezerwowanie terminów wizyty lekarskiej przez telefon (aby nie czekać w kolejce przed gabinetem do lekarza). Zapamiętaj! Jeżeli uczysz się w Gdańsku, Gdyni lub Sopocie niezwłocznie wpisz w Google: Przychodnia Studencka Gdańsk i odkrywaj dodatkowe uroki studiowania!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress