Ocena: 4.4 / 5.0

W bazach ubezpieczonych NFUbezpieczenie zdrowotne w NFZ studentaZ wielu studentów posiada negatywny status ubezpieczenia. Dlaczego?

Wielu studentów nie zdaje sobie sprawy, że nie są ubezpieczeni w NFZ.  Przez bagatelizowanie tego faktu, w przypadku nagłego wypadku lub choroby, studenci mogą być obciążeni niewyobrażalnie wielką kwotą za leczenie. Dlatego warto jak najszybciej sprawdzić swój status ubezpieczenia i wyjaśnić ewentualne niezgodności. To nic nie kosztuje! Nie ma co zwlekać, ani odkładać tego na później.

Swój status ubezpieczenia zdrowotnego można sprawdzić bezpłatnie udając się osobiście z dowodem osobistym do oddziału NFZ lub do dowolnej naszej recepcji StudentMed.

Aby móc korzystać z ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, trzeba być poprawnie do niego zgłoszonym  i dbać aby utrzymywać ten status w przyszłości.

Studenci polscy są zgłaszani do ubezpieczania zdrowotnego w NFZ:
– przez swoich rodziców (jeżeli nie pracują w formie umowy o pracę i nie prowadzą działalności gospodarczej) do ukończenia 26 roku życia,
– przez pracodawcę (jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę),
– przez siebie samych (jeżeli prowadzą działalność gospodarczą),
– przez pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą współmałżonka,
przez Uczelnię, jeżeli: ukończyli 26 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (również dla osób przed 26 rokiem życia, jeśli nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodziców, np. rodzice nie żyją).

Często zdarza się, że student był zgłoszony przez rodzica, potem podjął na krótko pracę, np. na wakacje na umowę o pracę. Wtedy automatycznie został wyrejestrowany z ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia rodzica. Kończy pracę, wraca na uczelnię i okazuje się, że jest nieubezpieczony. Wtedy musi zostać ponownie zgłoszony do ubezpieczenia. Prawo do ubezpieczenia wygaśnie studentowi także, gdy rodzice, którzy zgłosili go do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą studenta u nowego pracodawcy.

Zgodnie z przepisami, rodzic (lub inny prawny opiekun) powinien wówczas zgłosić studenta do ubezpieczenia ponownie za pośrednictwem swojego pracodawcy (lub urzędu dla bezrobotnych, jeżeli jest bezrobotnym).

Jeśli student nie ma prawnego opiekuna, lub po prostu ukończył 26 lat i nie ma innego tytułu do ubezpieczenia w NFZ, obowiązek ten powinna spełnić jego uczelnia na wniosek studenta.

Studenci, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z art. 86 ust. 1. pkt. 6 i 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) szkoła,  na wniosek Studenta,  zobowiązana jest zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składki za:

    • studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, w przypadku gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
    • studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują lub podejmą studia w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Podstawą do zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem_zdrowotnym_w_NFZ oraz częściowe wypełnienie druku ZUS ZZA (pola : III, IX, ewentualnie X i XI oraz składa podpis w ramce „Podpis osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczenia”).Takie dokumenty Uczelnia przesyła do NFZ i co miesiąc opłaca za studenta składkę (studenta to nie kosztuje).

Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany poinformować o:

  1. powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego np. ze stosunku pracy,
  2. zmianie danych zawartych we wniosku,
  3. zmianie statusu studenta.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta/uczestnika studiów doktoranckich powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów. Student ma obowiązek zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.

W przypadku studenta, który zaliczył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.

A student niebędący obywatelem polskim?

a) jeżeli studenci nie są pochodzenia polskiego i nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) – mogą indywidualnie zawierać dobrowolne umowy z NFZ na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i samodzielnie opłacać składki (około 50 zł miesięcznie). Do zawarcia takiej umowy konieczne jest zaświadczenie ze szkoły, że są studentami. Po wybraniu lekarza POZ mają takie same prawa jak studenci polscy;

b) jeżeli studenci są uznani za pochodzenia polskiego w świetle ustawy o repatriacji (przedstawią Uczelni zaświadczenie wydane przez polskiego konsula w kraju zamieszkania) i nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) -, mogą indywidualnie zawrzeć dobrowolną umowę z NFZ i w ciągu 7 dni zgłosić ten fakt do Dziekanatu, wtedy składki opłaca Uczelnia;

c) jeżeli są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) mają prawo do świadczeń rzeczowych na zasadach obowiązujących ubezpieczonego polskiego w zakresie umożliwiającym im nieprzerwany pobyt na podstawie formularza Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikatu Zastępczego EKUZ, w okresie ich ważności. Bezpłatne świadczenia zdrowotne w/w studenci otrzymują w placówkach POZ, które zawarły kontrakt z NFZ na dany rok kalendarzowy w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Nie obejmuje to profilaktyki zdrowotnej ani leczenia chorób przewlekłych;
d) studenci cudzoziemcy mogą również zawierać umowy na ubezpieczenie zdrowotne z dowolnie wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, dysponującym w ofercie takim ubezpieczeniem i samodzielnie opłacać składki.

Ubezpieczenie zdrowotne studnetów, zgłoszenie do ubezpieczenia w NFZ studenta, jak ubezpieczyć studenta w NFZ

Przychodnie Studenckie:
Gdańsk, ul. Żabi Kruk 10
Gdańsk, ul. Jaskółcza 7/15
Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1 (teren AWFiS)
Kontakt:
Tel: 58 320 26 00
E-mail: [email protected]

Przechodnia Studencka STUDENT-MED.pl to miejsce, gdzie Student, za darmo, może się zapisać, a następnie mieć darmowy dostęp do studenckich lekarzy pierwszego kontaktu, wybranych lekarzy specjalistów, laboratorium, EKG, RTG, USG. Aby skorzystać z porady lekarskiej w Przychodni Studenckiej StudentMed.pl, wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty. Do tej pory studiujący w Gdańsku mieli do dyspozycji przychodnię studencką w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Traugutta (tzw. Szpital Studencki). Niektórzy szukali zozu dla szkół wyższych w Gdańsku przy al. Zwycięstwa (przychodnia Al. Zwycięstwa) lub w Sopocie. Mały gabinet lekarza uczelnianego AWF też został zamknięty (przychodnia akademicka w Gdańsku). Pomimo wielu zapowiedzi samorządowców czy rektorów nikt nie wybudował w Gdańsku międzyuczelnianej przychodni studenckiej dla wszystkich żaków. Na szczęście ETERMED.PL pomyślał o Studentach i powołał do życia bezpłatny program opieki medycznej dla Studentów Studentmed.pl. Jest jednak warunek: trzeba się zapisać. To nic nie kosztuje, a gwarantuje bezpłatną pomoc medyczną w przyszłości oraz umożliwia rezerwowanie terminów wizyty lekarskiej przez telefon (aby nie czekać w kolejce przed gabinetem do lekarza). Zapamiętaj! Jeżeli uczysz się w Gdańsku, Gdyni lub Sopocie niezwłocznie wpisz w Google: Przychodnia Studencka Gdańsk i odkrywaj dodatkowe uroki studiowania!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress